MAX EUROPE BV. – meddelande om dataskydd

Ikraftträdande: Apr 01, 2020

Skyddet av dina personuppgifter är av stor betydelse för MAX EUROPE BV. (”oss”, ”vi” eller ”vår”). Syftet med denna sekretesspolicy (”dataskyddsmeddelande”) är därför att informera dig om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter som du anger eller lämnar ut till oss. Vi agerar även som personuppgiftsbiträde när vi behandlar dina personuppgifter som vi tagit emot eller erhållit via tredje part. Vi behandlar dessa personuppgifter i enlighet med Europeiska unionens (”EU”) och medlemsstaternas tillämpliga bestämmelser om dataskydd, i synnerhet EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (”GDPR”).

Vi rekommenderar att du läser detta dataskyddsmeddelande noggrant. Det här dataskyddsmeddelandet beskriver hur vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter när du besöker och/eller interagerar med våra tjänster, vår webbplats och de val vi erbjuder. Om inget annat anges är MAX EUROPE BV. personuppgiftsansvarig för personuppgifter som vi samlar in genom de tjänster, webbplatser och appar som omfattas av detta dataskyddsmeddelande.

Vår kontorsadress är MAX EUROPE BV., Antennestraat 45, 1322AH, Almere, Nederländerna.

Autoriteit Persoonsgegevens (nederländska dataskyddsmyndigheten) är vår ansvariga myndighet för det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Autoriteit Persoonsgegevens kan nås på följande adress:

Autoriteit Persoonsgegevens
PO Box 93374
2509 AJ DEN HAAG
Telefon: (+31) - (0)70 - 888 85 00

Du har rätt att lämna in ett klagomål även till din lokala tillsynsmyndighet, som du kan hitta har.

Om du har några frågor eller kommentarer som rör detta dataskyddsmeddelande kan du kontakta oss på privacypolicy@max-europe.com.

1. Villkor

Termer som används i detta dataskyddsmeddelande ska ha följande innebörd:

Termer som ”vi”, ”oss”, ”vår” osv. i detta dataskyddsmeddelande hänvisar till MAX EUROPE BV.

Termer som ”du”, ”din”, ”ditt” osv. hänvisar till dig som en fysisk person.

Termen ”personuppgifter” så som den används i detta dataskyddsmeddelande innebär all information, oavsett om sådan information har angetts av dig, samlats in från dig eller erhållits på annat sätt, i relation till en identifierad eller identifierbar fysisk person (”registrerad”). En identifierbar fysisk person är en som kan identifieras, direkt eller indirekt, genom en identifierare som i vårt fall, t.ex. ett namn, ett företag, ett identifieringsnummer från MAX EUROPE BV. eller andra tekniska onlineidentifierare.

2. Ansvar för hantering av dina personuppgifter

Den part som ansvarar för insamling, hantering och användning av personuppgifter är MAX EUROPE BV. som leverantör av tjänsterna och webbplatserna.

3. Tillämplighet

Detta meddelande gäller alla tjänster och webbplatser från MAX EUROPE BV. som länkar till detta dokument. Detta dataskyddsmeddelande gäller inte tjänster som erbjuds av andra företag eller personer, inklusive produkter eller webbplatser som kan visas för dig i sökresultat, webbplatser som kan omfatta tjänster från MAX EUROPE BV. eller andra webbplatser som är länkade från våra tjänster.

Vårt dataskyddsmeddelande omfattar inte informationsrutiner för andra företag och organisationer som annonserar våra tjänster och som kan använda cookies, pixeltaggar och andra tekniker för att behandla och erbjuda relevanta annonser.

4. Typer av personuppgifter som vi samlar in, behandlar och använder

Personuppgifter som vi samlar in, behandlar och använder i samband med tjänsterna, webbplatserna och apparna omfattar inte bara information som vi aktivt samlar in när du interagerar med oss, utan även information som du lämnar till oss via kundtjänst, på våra fysiska platser och till vårt säljteam.

Registrerad person Logginformation Enhets-information Platsinformation och unika identifierare
Webbplats-användare
 • Användarinställningar (t.ex. inställningar om föredraget språk).
 • Automatiska loggfiler för felsökning och säkerhetssyften (t.ex. för att avvärja angrepp från hackare).
 • Logg för kraschrapport, och i undantagsfall, t.ex. vid funktionsfel, fel eller säkerhetsincidenter, kan en manuell analys av loggarna utföras av oss eller av våra auktoriserade tjänsteleverantörer.
 • Datum och tid för begäran.
 • Namn, URL och datamängd som överförts för den begärda filen.
 • Rapport som anger att hämtningen lyckades eller orsaken till att den inte lyckades.
 • Typ och version av operativsystemet på den begärande datorn (vid överföring).
 • Skärmupplösning och färgdjup (vid överföring).
 • Typ och version av webbläsaren som används (vid överföring).
 • Språkinställning och plugin-program som är installerade i den webbläsare som används (vid överföring).
 • Cookies som identifierar webbläsaren på ett unikt sätt.
 • IP-adress, operativsystem, typ av webbläsare, webbläsarversion, webbläsar-konfiguration.
 • Namn på internetleverantör och andra typer av dator- och anslutningsrelaterad information som är relevant för att identifiera typen av enhet som ansluter till webbplatsen, möjliggöra datautbyte med dig och din enhet och säkerställa att du kan använda tjänsterna, webbplatserna och apparna på ett enkelt sätt.
 • URL och IP-adress till den webbplats från vilken du besökte eller dirigerades till vår webbplats, inklusive datum och tid.
 • Undersidor som besöks på vår webbplats, länkar som följs på webbplatsen, inklusive datum och tid.
 • Undersidor som besöks i apparna, inklusive datum, tid och tid på sidan.
 • Fullständig URL-klickström (Uniform Resource Locator) till, genom och från webbplatsen, inklusive datum och tid.
 • Enhetens händelseinformation, till exempel kraschar, systemaktivitet, maskinvaru-inställningar, typ av webbläsare, webbläsarspråk, datum och tid för din begäran och hänvisnings-URL.
Företags-information
 • Namn, adress, avdelning, kontaktuppgifter och annan information i förhållande till ett företag som du representerar och din funktion inom detta företag
 • Kundnummer
 • Momsregistrerings-nummer
 • Leveransadress
 • E-postadress inom företaget
 • Ordernummer
 • Telefonnummer inom företaget
 • Mobiltelefonnummer inom företaget
 • Företag
 • Kontaktspråk
 • Kundrådgivare/kontaktperson
 • Kundens betydelse
 • Organisationsenhet
 • Deltagande i kampanjer eller evenemang
 • Postnummer
 • Produkthistorik
 • Region
 • Returer
 • Ordernummer
Enkäter som görs personligen eller genom kundtjänst
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress

Vi kommer att inhämta ditt samtycke innan vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter i ovan nämnda syften, där detta krävs enligt lag.

Dessutom gäller att om vi vill använda dina personuppgifter för ett nytt eller annat syfte kommer vi att meddela dig om det, och endast använda dem så om det krävs eller tillåts enligt gällande lag eller om du har gett ditt samtycke till det.

All åtkomst till dina personuppgifter hos MAX EUROPE BV. är begränsad till de personer som behöver ha åtkomst för att uppfylla sina arbetsuppgifter. För de syften som nämns ovan kommer endast ett begränsat antal personer inom MAX EUROPE BV. (t.ex. personer inom försäljning, support, juridik, ekonomi, IT och redovisning samt vissa chefer med tilldelat ansvar) att få tillgång till dina personuppgifter.

När du kontaktar MAX EUROPE BV. registrerar vi kommunikationen för att hjälpa till att lösa eventuella problem som du kan stöta på. Vi kan komma att använda din e-postadress eller ditt telefonnummer för att informera dig om våra tjänster, t.ex. berätta om kommande ändringar eller förbättringar.

5. Avslöja och dela personuppgifter

Vi säljer inte, handlar inte med och hyr inte ut dina personuppgifter.

För de syften som nämns i detta dataskyddsmeddelande kan vi lämna ut, överföra eller på annat sätt dela dina personuppgifter med andra enheter inom MAX EUROPE BV:s koncernföretag i den utsträckning som beskrivs nedan eller som du har godkänt i ett visst sammanhang (t.ex. om du samtycker till andra typer av dataöverföringar i samband med registrering för en viss tjänst). När vi delar personuppgifter följer vi gällande lagar strikt.

Vi delar inte personuppgifter med företag, organisationer och personer utanför MAX EUROPE BV., såvida inte någon av följande omständigheter föreligger:

Samtycke:

Vi kan dela personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför MAX EUROPE BV. när vi har ditt samtycke till detta. Du måste aktivt ha gett ditt samtycke till att vi delar personuppgifter.

Extern behandling:

Vi tillhandahåller personuppgifter till våra tredjepartsleverantörer av tjänster enligt lämpliga instruktioner i den utsträckning det behövs för respektive behandlingsändamål, för att utföra specifika uppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. Tredjepartsleverantörer kommer endast att ha tillgång till de personuppgifter som behövs för att de ska kunna utföra sina specifika uppgifter, och enbart för att utföra dessa uppgifter.

Vi säkerställer att tredjepartsleverantörer av tjänster är medvetna om dessa skyldigheter och följer dem. Vi säkerställer även att alla tredjepartsleverantörer behandlar dina personuppgifter inte mindre skyddande än vad som krävs enligt gällande dataskyddslagar, och att de vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder utifrån våra instruktioner och i enlighet med vårt dataskyddsmeddelande och alla andra lämpliga sekretess- och säkerhetsåtgärder.

Tredjepartsleverantörer tillhandahåller tjänster såsom värdtjänster, underhåll, supporttjänster, e-posttjänster, marknadsföring, granskning, orderutförande, betalningshantering, dataanalys, tillhandahållande av kundtjänst, genomförande av kundundersökningar och enkäter.

Juridiska krav:

Detta omfattar, utan begränsning, fall där vi är skyldiga att dela personuppgifter enligt lag eller bindande beslut av domstolar, brottsbekämpande myndigheter eller tillsynsmyndigheter. Om vi beslutar att lämna ut personuppgifter i ett sådant sammanhang kommer vi även att överväga olika sätt att minska omfattningen av utlämnandet, till exempel genom att redigera den tillhandahållna informationen.

6. Överföring av uppgifter

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att de uppgifter vi samlar in i enlighet med detta dataskyddsmeddelande behandlas enligt bestämmelserna i detta meddelande och kraven i tillämplig lag, oavsett var uppgifterna finns. Sådana överföringar kan ske i syfte att tillhandahålla kundtjänster, behandla dina uppgifter av vår tjänsteleverantör eller tillhandahålla tjänster på användningsplatsen. För var och en av dessa överföringar ser vi till att vi tillhandahåller en adekvat skyddsnivå för de uppgifter som överförs, i synnerhet genom att ingå standardavtalsklausuler enligt definitionen i Europeiska kommissionens beslut 2001/497/EG, 2002/16/EG, 2004/915/EG och 2010/87/EU.

7. Avsikt med behandling av personuppgifter samt lagringstid

I den mån det är tekniskt möjligt strävar MAX EUROPE BV., för alla sina tjänster och webbplatser från MAX EUROPE BV., efter att inte behålla personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för de syften som beskrivs i detta meddelande och/eller enligt vad som krävs eller tillåts enligt tillämplig lag.

Följande tabell ger en översikt över behandlingsaktiviteter som utförs av tjänster och webbplatser från MAX EUROPE BV. i syfte att samla in data samt deras typ, rättsliga grunder och tillämpliga datalagringstider.

Behandlingssyften Typ av personuppgifter Rättslig grund för hantering Lagringstid
Att tillhandahålla, underhålla och förbättra våra tjänster och vår webbplats.
 • Användarprofil-information (dvs. förnamn, namn, e-postadress, telefonnummer, adress).
 • Användarinställningar (t.ex. inställningar om föredraget språk).
 • IP-adress, operativsystem, typ av webbläsare, webbläsarversion, webbläsarkonfiguration, namn på internetleverantör och andra typer av dator- och anslutningsrelaterad information som är relevant för att identifiera enhetstypen, ansluta till tjänsterna och webbplatserna, aktivera datautbyte med dig och din enhet samt säkerställa att du kan använda tjänsterna och webbplatserna på ett enkelt sätt.
 • Om du använder den mobila versionen av tjänsterna och webbplatserna: information om operativsystemet för din mobila enhet, tjänster som används, webbplats- och appversion, namn på internetleverantör och andra typer av enhets- och anslutningsrelaterad information som är relevant för att förbättra de mobila tjänsterna och webbplatserna, ansluta till våra servrar, möjliggöra och underlätta synkroniseringstjänster.
 • URL och IP-adress till den webbplats från vilken du besökte eller dirigerades till våra tjänster, webbplatser och appar, inklusive datum och tid.
 • Undersidor som besökts och funktioner som använts medan tjänsterna och webbplatserna användes, länkar som följts från tjänsterna och webbplatserna, inklusive datum och tid.
 • Fullständig URL-klickström (Uniform Resource Locator) till, genom och från tjänsterna och webbplatserna, inklusive datum och tid.
 • Söktermer som angetts.
 • Samtycken och auktoriseringar som gjorts.
Legitima intressen (art. 6 (1) (f) GDPR)/krävs för att genomföra ett avtal (art. 6 (1) (b) GDPR) MAX EUROPE BV. behåller de insamlade uppgifterna under en obestämd period för att uppfylla de syften som beskrivs i denna sekretess-policy och de kommer sedan att anonymiseras eller raderas. Om så önskas kommer lagrade personuppgifter att uppdateras och, vid behov, arkiveras eller raderas.
För att ge kundsupport, svara på dina frågor, kommentarer och förslag eller kontakta dig vid behov.
 • Namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Information om den enhet som används (typ av webbläsare, IP-adress).
 • Datum och tid för kontakt.
 • Innehållet i all kommunikation som skickas via innehållsformuläret.
Samtycke (art. 6 (1) (a) GDPR eller

legitima intressen (art. 6 (1) (f) GDPR):

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att besvara begäran från webbplats-användaren som annars inte kan genomföras. Behandlingen är därför berättigad på grundval av legitima intressen.
För annons- och marknadsundersöknings-ändamål och för att vi ska kunna skräddarsy webbplatsinnehåll efter individuella preferenser.
 • Användarprofilinformation (dvs. förnamn, namn, e-postadress, telefonnummer, adress).
 • Användarinställningar (t.ex. inställningar om föredraget språk).
 • IP-adress, operativsystem, typ av webbläsare, webbläsarversion, webbläsarkonfiguration, namn på internetleverantör och andra typer av dator- och anslutningsrelaterad information som är relevant för att identifiera enhetstypen, ansluta till tjänsterna och webbplatserna, aktivera datautbyte med dig och din enhet samt säkerställa att du kan använda tjänsterna och webbplatserna på ett enkelt sätt.
 • Om du använder den mobila versionen av tjänsterna och webbplatserna: information om operativsystemet för din mobila enhet, tjänster som används, webbplats- och appversion, namn på internetleverantör och andra typer av enhets- och anslutningsrelaterad information som är relevant för att förbättra de mobila tjänsterna och webbplatserna, ansluta till våra servrar, möjliggöra och underlätta synkroniseringstjänster.
 • URL och IP-adress till den webbplats från vilken du besökte eller dirigerades till våra tjänster, webbplatser och appar, inklusive datum och tid.
 • Undersidor som besökts och funktioner som använts medan tjänsterna och webbplatserna användes, länkar som följts från tjänsterna och webbplatserna, inklusive datum och tid.
 • Fullständig URL-klickström (Uniform Resource Locator) till, genom och från tjänsterna och webbplatserna, inklusive datum och tid.
 • Söktermer som angetts.
 • Samtycken och auktoriseringar som gjorts.
Samtycke (art. 6 (1) (a) GDPR
För att förhindra missbruk eller illegal användning av våra tjänster och webbplatser.

Efterlevnad av juridiska skyldigheter, tvistlösning och genomförande av våra avtal.
Alla nödvändiga uppgifter för att uppfylla de relevanta syftena. Legitima intressen (art. 6 (1) (f) GDPR)/IT-säkerhetsåtgärd och efterlevnad av en rättslig skyldighet (art. 6 (1) (c) GDPR).
Utvärdering av din behörighet för vissa typer av erbjudanden, produkter eller tjänster.
 • Namn, titel och adress.
 • Personlig kontaktinformation (telefon, e-post, fax osv.).
 • Namn, adress, avdelning, kontaktuppgifter och annan information i förhållande till ett företag som du representerar (i förekommande fall) och din funktion inom detta företag.
 • Momsregistreringsnummer
 • Användarprofilinformation
 • Bekräftelse av att vara antingen en privat eller en professionell användare.
 • Prenumerationer på nyhetsbrev, registrering för kampanjer, användning av specialerbjudanden osv.
 • Samtycken, auktoriseringar osv. har gjorts.
Samtycke (art. 6 (1) (a) GDPR)
Att kommunicera med dig i andra frågor (t.ex. för att skicka påminnelser, tekniska meddelanden, uppdateringar, säkerhetsvarningar, support och administrativa meddelanden eller servicebulletiner).
 • E-postadress
 • Land
 • Språk
 • Datum för senaste kontakt
 • Mobiltelefonnummer
Samtycke (art. 6 (1) (a) GDPR eller

legitima intressen (art. 6 (1) (f) GDPR):

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för användning av våra tjänster och webbplatser som annars inte kan genomföras. Behandlingen är därför berättigad på grundval av legitima intressen.
För att ge dig information om produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig via e-post, telefon och post.
 • Namn
 • E-postadress
 • Land
 • Språk
 • Samtyckestillstånd med datum
 • Datum för senaste kontakt
 • Telefonnummer
Samtycke (art. 6 (1) (a) GDPR

8. Dina sekretess- och marknadsföringsalternativ

Vi strävar efter att upprätthålla våra tjänster och vår webbplats på ett sätt som skyddar information från oavsiktlig eller skadlig förstörelse. Det innebär att när du har tagit bort information från våra tjänster och vår webbplats kan vi inte omedelbart ta bort kvarvarande kopior från våra aktiva servrar, och vi kan endast ta bort information från våra säkerhetskopieringssystem efter vissa tidsramar i enlighet med gällande lagar (se punkt 6).

Du kan när som helst ställa in dina marknadsföringspreferenser via vår kundtjänst. Genom att registrera dig för marknadsföringsinformation från MAX EUROPE BV. samtycker du till att de uppgifter du angav när du registrerade dig (t.ex. din e-postadress) kan samlas in, behandlas och användas av MAX EUROPE BV. för regelbunden elektronisk kommunikation. Det rör kommunikation som innehåller information om företag, produkter och tjänster, till exempel nyheter om nya produkter från MAX EUROPE BV. eller tjänster från MAX EUROPE BV. eller MAX EUROPE BV:s marknadsföringskampanjer (t.ex. tävlingar, rabatter, kampanjer), information om förändringar inom företaget eller för att bjuda in dig till kundundersökningar (t.ex. om kundnöjdhet eller kundkrav).

Du kan ändra och justera ditt samtycke till att vi använder din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer genom att kontakta oss på privacypolicy@max-europe.com.

9. Dina rättigheter enligt GDPR

Du kan när som helst kontakta oss på privacypolicy@max-europe.com för att utöva följande rättigheter enligt GDPR:

 • Rätt till åtkomst
 • Rätt till rättelse
 • Rätt till radering (”rätt att bli bortglömd”)
 • Rätt till begränsning av behandling
 • Rätt till dataportabilitet

Använd EU:s webbplats om du vill veta mer om dessa rättigheter.

Om du drar tillbaka ditt samtycke till en behandlingsaktivitet förbehåller sig MAX EUROPE BV. rätten att fortsätta att behandla och använda dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt eller tillåtet enligt lag, t.ex. för att administrera din avslutade prenumeration eller ställa in en överliggande cookie för att respektera dina inställningar för cookies.

10. Andra skydd för dina personuppgifter

MAX EUROPE BV. förstår hur viktigt det är med information och datasäkerhet och vi vill att du ska kunna surfa och handla hos oss på ett så säkert sätt som möjligt. För att skydda dina personuppgifter har vi implementerat rimliga och toppmoderna skydds- och säkerhetsåtgärder, inklusive tekniska och organisatoriska åtgärder mot obehörig åtkomst, felaktig användning, ändring, förbjuden eller oavsiktlig förstörelse och oavsiktlig förlust, både i online- och offlinesammanhang.

Till exempel:

 • När du använder vår webbplats krypteras kommunikationen med din webbläsare med hjälp av SSL-teknik (Secure Socket Layer). Det innebär att när du använder vår webbplats krypteras de personuppgifter som du anger under registreringen och inloggningsprocesserna innan de skickas via internet.
 • Vi granskar integriteten i vår informationsinsamlingsprocess och lagrings- och behandlingspraxis, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, för att skydda mot obehörig åtkomst till system.
 • Vi begränsar åtkomsten till personuppgifter för MAX EUROPE BV:s anställda, uppdragstagare och agenter utifrån vad de behöver känna till för att behandla dem åt oss. Berörda parter omfattas av strikta avtalsreglerade sekretesskyldigheter och kan drabbas av disciplinära åtgärder eller sägas upp om de inte uppfyller dessa skyldigheter.

Det är viktigt för oss att dina uppgifter är säkra, men kom ihåg att ingen överföringsmetod via internet eller elektronisk lagringsmetod är 100 % säker. Vi strävar efter att använda kommersiellt godtagbara metoder för att skydda dina personuppgifter, men vi kan inte garantera absolut säkerhet för dem.

11. Cookies

Vi använder cookies och liknande tekniker i anslutning till våra tjänster och vår webbplats. Mer information finns i vår policy för cookies.

12. Länkar till andra webbplatser

Våra tjänster och webbplatser kan innehålla länkar till andra tjänster, webbplatser och appar av intresse, och när du använder dessa länkar lämnar du vårt tjänsteområde. När du besöker sådana andra tjänster, webbplatser och appar bör du vara försiktig och titta på sekretesspolicyn som gäller för appen eller webbplatsen i fråga. MAX EUROPE BV. kan inte ansvara för, och tar inget ansvar för, sådana andra webbplatser, innehållet i sådana tjänster, webbplatser och appar och deras sekretessrutiner, och vi stödjer dem inte heller.

13. Efterlevnad och samarbete med tillsynsmyndigheter

Vi granskar regelbundet vår efterlevnad av vårt dataskyddsmeddelande. Vi samarbetar med lämpliga tillsynsmyndigheter, inklusive lokala dataskyddsmyndigheter. Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

14. Ändringar i dataskyddsmeddelandet

Vi kan komma att uppdatera vårt dataskyddsmeddelande från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera det nya dataskyddsmeddelandet på denna sida. Kontrollera dataskyddsmeddelandet från tid till annan för att säkerställa att du känner dig bekväm med eventuella ändringar som vi måste göra. Vi kommer inte att minska dina rättigheter enligt detta dataskyddsmeddelande utan ditt uttryckliga samtycke.

Vi meddelar dig via e-post och/eller ett tydligt meddelande i vår tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdaterar ”ikraftträdandedatumet” längst upp i detta dataskyddsmeddelande.

15. Kontakta oss

Om du har några frågor om detta dataskyddsmeddelande kan du kontakta oss:

Via e-post: privacypolicy@max-europe.com

Postadress: MAX EUROPE BV., att.: Privacy Office, Antennestraat 45, 1322AH, Almere, Nederländerna.