MAX EUROPE BV — Informacja o ochronie danych

Data wejścia w życie: Apr 01, 2020

Ochrona danych osobowych ma istotne znaczenie dla spółki MAX EUROPE BV („Spółka”). Dlatego celem niniejszych zasad ochrony prywatności („Informacja o ochronie danych”) jest przedstawienie informacji na temat sposobów zbierania i przetwarzania Państwa danych osobowych, które są nam przesyłane lub ujawniane. Spółka działa również jako podmiot przetwarzający dane, gdy przetwarza dane osobowe otrzymane lub uzyskane za pośrednictwem stron trzecich. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z odpowiednimi przepisami Unii Europejskiej („UE”) i państw członkowskich o ochronie danych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych nr 2016/679 („RODO”).

Zachęcamy do uważnego zapoznania się z niniejszą Informacją o ochronie danych. W niniejszej Informacji o ochronie danych opisano metody zbierania, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych osób, które odwiedzają naszą witrynę internetową i/lub korzystają z naszych usług i ofert. O ile nie określono inaczej, administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem usług, witryn i aplikacji, których dotyczy niniejsza Informacja o ochronie danych, jest MAX EUROPE BV.

Nasza siedziba mieści się pod adresem: MAX EUROPE BV, Antennestraat 45, 1322AH, Almere, Holandia.

Naszym głównym organem na Europejski Obszar Gospodarczy jest Autoriteit Persoonsgegevens (holenderski organ ochrony danych). Kontakt z Autoriteit Persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens
PO Box 93374
2509 AJ DEN HAAG
Tel.: (+31) - (0)70 - 888 85 00

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi w swoim lokalnym organie nadzorczym, który można znaleźć tutaj.

W razie pytań lub uwag dotyczących niniejszej Informacji o ochronie danych prosimy o kontakt pod adresem privacypolicy@max-europe.com.

1. Terminy

Terminy użyte w niniejszej Informacji o ochronie danych mają znaczenie określone poniżej:

Termin „Spółka” w niniejszej Informacji o ochronie danych odnosi się do spółki MAX EUROPE BV.

Termin „Państwo” odnosi się do użytkowników jako osób fizycznych.

Termin „Dane osobowe” używany w niniejszej Informacji o ochronie danych oznacza wszelkie informacje, wprowadzone przez Państwa, zebrane od Państwa lub uzyskane w inny sposób, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna jest to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, firma, w naszym przypadku także numer identyfikacyjny MAX EUROPE BV lub inne techniczne identyfikatory internetowe.

2. Odpowiedzialność za postępowanie z Państwa danymi osobowymi

Podmiotem odpowiedzialnym za zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych jest MAX EUROPE BV jako dostawca usług i witryn.

3. Zakres zastosowania

Niniejsza Informacja ma zastosowanie do wszystkich usług i witryn MAX EUROPE BV, które się do niej odwołują. Niniejsza Informacja o ochronie danych nie ma zastosowania do usług oferowanych przez inne firmy lub osoby, w tym do produktów i witryn, które mogą zostać Państwu wyświetlone w wynikach wyszukiwania, witryn mogących oferować usługi MAX EUROPE BV ani innych witryn, do których odsyłają nasze usługi.

Nasza Informacja o ochronie danych nie obejmuje praktyk informacyjnych innych firm ani organizacji, które reklamują nasze usługi, a które mogą używać plików cookie, znaczników pikselowych i innych technologii służących dostarczaniu i oferowaniu odpowiednich reklam.

4. Rodzaje danych osobowych, które zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy

Dane osobowe, które zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy w związku z usługami, witrynami i aplikacjami obejmują nie tylko informacje, które czynnie zbieramy podczas interakcji z Państwem, ale również informacje podane nam za pośrednictwem działu obsługi klienta, w dowolnej lokalizacji fizycznej oraz przekazane naszym handlowcom.

Osoba, której dane dotyczą Informacje z dziennika Informacje o urządzeniu Informacje o lokalizacji i unikatowe identyfikatory
Użytkownik witryny
 • preferencje użytkownika (np. ustawienia preferowanego języka)
 • automatyczne wprowadzanie danych dla celów diagnostyki i bezpieczeństwa (np. zwalczania ataków hakerskich)
 • dziennik raportu awarii — zaś w wyjątkowych wypadkach, np. po wystąpieniu usterek, błędów lub zagrożeń bezpieczeństwa — ewentualna ręczna analiza dzienników przez Spółkę lub upoważnionych przez nią usługodawców
 • data i godzina żądania
 • nazwa, adres URL i ilość przesłanych danych w żądanym pliku
 • raport wskazujący, że pobieranie przebiegło pomyślnie lub co było przyczyną niepowodzenia
 • rodzaj i wersja systemu operacyjnego komputera wysyłającego żądanie (jeśli dane te zostaną przesłane)
 • rozdzielczość ekranu i głębia kolorów (jeśli dane te zostaną przesłane)
 • rodzaj i wersja używanej przeglądarki (jeśli dane te zostaną przesłane)
 • ustawienia języka i wtyczki zainstalowane w używanej przeglądarce (jeśli dane te zostaną przesłane)
 • pliki cookie, które jednoznacznie identyfikują przeglądarkę
 • adres IP, system operacyjny, rodzaj, wersja i konfiguracja przeglądarki
 • nazwa dostawcy usług internetowych i inne rodzaje danych dotyczących komputera i połączenia, istotne dla identyfikacji typu urządzenia łączącego się z witryną, umożliwiające wymianę danych z Państwem i Państwa urządzeniem oraz gwarantujące wygodne korzystanie z usług, witryn i aplikacji
 • adresy URL i IP witryny, z której uzyskano dostęp lub nastąpiło przekierowanie do naszej witryny, wraz z datą i godziną
 • podstrony odwiedzone podczas wizyty w naszej witrynie i łącza otwarte w witrynie, wraz z datą i godziną
 • odwiedzone podstrony z datą, godziną i czasem spędzonym na stronie — w aplikacjach
 • pełna „ścieżka odwiedzin” adresów URL przed wizytą, w trakcie wizyty i po wizycie w naszej witrynie, wraz z datą i godziną
 • informacje o zdarzeniach dotyczących urządzenia, np. awarii, aktywności systemu, ustawieniach sprzętu, rodzaju i języku przeglądarki, dacie i godzinie żądania oraz odsyłającym adresie URL
Informacje o firmie
 • nazwa, adres, dział, dane kontaktowe i inne informacje dotyczące reprezentowanej przez Państwa firmy oraz Państwa funkcja w firmie
 • numer klienta
 • numer VAT
 • adres dostawy
 • służbowy adres e-mail
 • numer zamówienia
 • służbowy numer telefonu
 • służbowy numer telefonu komórkowego
 • firma
 • język kontaktu
 • doradca klienta, punkt kontaktu
 • znaczenie klienta
 • jednostka organizacyjna
 • udział w kampaniach lub wydarzeniach
 • kod pocztowy
 • historia produktu
 • region
 • zwroty
 • numer zamówienia
Ankiety z udziałem osobistym lub obsługa klienta
 • imię i nazwisko
 • adres
 • adres e-mail

Przed zebraniem, przetwarzaniem i wykorzystaniem Państwa danych osobowych do powyższych celów poprosimy o zgodę, o ile jest prawnie wymagana.

Jeśli będziemy chcieli wykorzystać Państwa dane osobowe w nowym lub innym celu, zawiadomimy o tym Państwa, a wykorzystanie w innym celu będzie ograniczone potrzebą, dopuszczalnością przez stosowne przepisy lub Państwa zgodą.

Dostęp do Państwa danych osobowych w MAX EUROPE BV jest ograniczony do tych osób, które muszą je znać, ażeby móc wypełniać powierzone im zadania. Dostęp do Państwa danych osobowych do powyższych celów otrzyma tylko ograniczona liczba osób w MAX EUROPE BV (np. pracownicy działów sprzedaży, wsparcia technicznego, prawnego, finansów, IT i księgowości oraz niektórzy menedżerowie o określonym zakresie obowiązków).

W razie Państwa kontaktu z MAX EUROPE BV, zachowujemy zapis naszej komunikacji, żeby ułatwić rozwiązanie Państwa ewentualnych problemów. Możemy skorzystać z podanego przez Państwa adresu e-mail lub numeru telefonu, żeby poinformować o naszych usługach, np. o planowanych zmianach lub udoskonaleniach.

5. Ujawnianie i wymiana danych osobowych

Nie sprzedajemy, nie udostępniamy ani nie użyczamy Państwa danych osobowych.

Do celów wymienionych w niniejszej Informacji o ochronie danych ujawniamy, przekazujemy lub w inny sposób udostępniamy Państwa dane osobowe innym podmiotom z grupy kapitałowej MAX EUROPE BV w zakresie opisanym powyżej lub na podstawie Państwa zgody w konkretnej sytuacji (np. gdy wyrażą Państwo zgodę na inne rodzaje danych przekazywanych w związku z subskrypcją określonej usługi). Udostępniając dane osobowe, zawsze ściśle przestrzegamy stosownych przepisów prawa.

Nie udostępniamy Danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza MAX EUROPE BV, o ile nie występuje jedna z poniższych okoliczności:

Zgoda:

Udostępniamy Dane osobowe firmom, organizacjom lub osobom spoza MAX EUROPE BV, gdy wyrazili Państwo na to zgodę. Na udostępnianie wszelkich Danych osobowych wymagamy wyrażenia dobrowolnej zgody.

Zewnętrzne przetwarzanie danych:

Dane osobowe podajemy naszym zewnętrznym usługodawcom na odpowiednie polecenie wynikające z potrzeb wymagających przetwarzania, w celu wykonania określonych zadań w naszym imieniu i na nasze zlecenie. Zewnętrzny usługodawca uzyska dostęp tylko do danych osobowych niezbędnych do wykonania konkretnych zadań i wyłącznie w tym celu.

Zadbamy o to, żeby zewnętrzny usługodawca znał te obowiązki i przestrzegał ich. Zadbamy również o to, żeby zewnętrzny usługodawca traktował Państwa dane osobowe w sposób nie mniej bezpieczny niż przewidziano w stosownych przepisach w zakresie ochrony danych oraz że wprowadzi odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa wynikające z naszych poleceń i zgodne z naszą Informacją o ochronie danych, a także wszelkie inne środki w celu zapewnienia poufności i bezpieczeństwa.

Zewnętrzni usługodawcy świadczą usługi takie jak hosting, utrzymanie, usługi wsparcia, usługi poczty elektronicznej, marketing, audyt, realizacja zamówień, przetwarzanie płatności, analiza danych, obsługa klienta, prowadzenie badań dotyczących rynku i zadowolenia klientów.

Wymogi prawne:

Obejmuje to bez ograniczeń przypadki, gdy mamy obowiązek udostępnienia danych osobowych na mocy prawa lub wiążącego nakazu sądu, organów ścigania lub organów regulacyjnych. Jeśli postanowimy ujawnić dane osobowe w takiej sytuacji, rozważymy również sposoby ograniczenia zakresu ujawnienia, na przykład poprzez usunięcie części dostarczonych informacji.

6. Przekazywanie danych

Podejmujemy działania mające na celu zapewnienie, aby dane zbierane w oparciu o niniejszą Informację o ochronie danych były przetwarzane zgodnie z jej postanowieniami oraz wymogami stosownych przepisów prawa, niezależnie od tego, gdzie dane się znajdują. Dane mogą być przekazywane w celu zapewnienia Państwu obsługi klienta, przetwarzania Państwa danych przez naszego usługodawcę lub świadczenia usług w Państwa lokalizacji. Zawsze dbamy o odpowiedni poziom ochrony przekazywanych danych, w szczególności zawierając standardowe klauzule umowne określone decyzjami Komisji Europejskiej 2001/497/WE, 2002/16/WE, 2004/915/WE i 2010/87/WE.

7. Cele przetwarzania i okres przechowywania danych osobowych

W miarę możliwości technicznych spółka MAX EUROPE BV stara się, aby w zakresie wszystkich swoich usług i witryn nie przechowywać danych osobowych dłużej niż jest to niezbędne dla potrzeb opisanych w niniejszej Informacji albo wymaganych lub dopuszczonych stosownymi przepisami prawa.

W poniższej tabeli przedstawiono czynności związane z przetwarzaniem danych w ramach usług i witryn MAX EUROPE BV wraz z celem zbierania danych, rodzajem danych, postawą prawną i mającymi zastosowanie okresami przechowywania danych.

Cel(e) przetwarzania Rodzaj danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania Okres przechowywania
Zapewnienie, utrzymanie i doskonalenie naszych usług i witryny
 • Informacje dotyczące profilu użytkownika (tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres);
 • Preferencje użytkownika (np. ustawienia preferowanego języka);
 • Adres IP, system operacyjny, rodzaj, wersja i konfiguracja przeglądarki, nazwa dostawcy usług internetowych oraz inne rodzaje danych dotyczących komputera i połączenia, które są istotne dla identyfikacji rodzaju urządzenia łączącego się z usługami i witrynami, które umożliwiają wymianę danych z Państwem i Państwa urządzeniem oraz gwarantują wygodne korzystanie z usług i witryn;
 • Jeśli korzystają Państwo z mobilnej wersji usług i witryn: informacje dotyczące systemu operacyjnego Państwa urządzenia mobilnego, używanych usług, witryn i wersji aplikacji, nazwa dostawcy usług internetowych i inne rodzaje danych dotyczących urządzenia i połączenia, które są istotne dla doskonalenia usług i witryn mobilnych łączących się z naszymi serwerami, a także umożliwiają i ułatwiają usługi synchronizacji;
 • Adresy URL i IP witryny, z której uzyskano dostęp lub nastąpiło przekierowanie do naszych usług, witryn i aplikacji, wraz z datą i godziną;
 • Odwiedzone podstrony i funkcje używane podczas korzystania z usług i witryn, łącza otwierane w usługach i w witrynie, wraz z datą i godziną;
 • Pełna „ścieżka odwiedzin” adresów URL przed, w trakcie i po skorzystaniu z naszych usług lub wizycie w naszej witrynie, wraz z datą i godziną;
 • Wyszukiwane słowa;
 • Udzielone zgody i upoważnienia
Prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Spółka MAX EUROPE BV przechowuje zebrane dane przez czas nieokreślony, do realizacji celów wymienionych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności, po czym dane zostaną zanonimizowane lub usunięte. Na odpowiedni wniosek przechowywane dane osobowe zostaną uaktualnione a w razie potrzeby zarchiwizowane lub usunięte.
Zapewnienie obsługi klienta, odpowiadanie na Państwa zapytania, uwagi i sugestie lub kontakt w razie potrzeby
 • Imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail;
 • Informacje o używanym urządzeniu (rodzaj przeglądarki, adres IP)
 • Data i godzina kontaktu;
 • Treść wiadomości przesłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego
Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub
Prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla obsługi żądania użytkownika witryny, którego nie można zrealizować w inny sposób. W związku z tym przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na prawnie uzasadnione interesy.
Reklama i badanie rynku oraz umożliwienie nam dostosowania treści witryny do indywidualnych preferencji
 • Informacje dotyczące profilu użytkownika (tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres);
 • Preferencje użytkownika (np. ustawienia preferowanego języka);
 • Adres IP, system operacyjny, rodzaj, wersja i konfiguracja przeglądarki, nazwa dostawcy usług internetowych oraz inne rodzaje danych dotyczących komputera i połączenia, które są istotne dla identyfikacji rodzaju urządzenia łączącego się z usługami i witrynami, które umożliwiają wymianę danych z Państwem i Państwa urządzeniem oraz gwarantują wygodne korzystanie z usług i witryn;
 • Jeśli korzystają Państwo z mobilnej wersji usług i witryn: informacje dotyczące systemu operacyjnego Państwa urządzenia mobilnego, używanych usług, witryn i wersji aplikacji, nazwa dostawcy usług internetowych i inne rodzaje danych dotyczących urządzenia i połączenia, które są istotne dla doskonalenia usług i witryn mobilnych łączących się z naszymi serwerami, a także umożliwiają i ułatwiają usługi synchronizacji;
 • Adresy URL i IP witryny, z której uzyskano dostęp lub nastąpiło przekierowanie do naszych usług, witryn i aplikacji, wraz z datą i godziną;
 • Odwiedzone podstrony i funkcje używane podczas korzystania z usług i witryn, łącza otwierane w usługach i w witrynie, wraz z datą i godziną;
 • Pełna „ścieżka odwiedzin” adresów URL przed, w trakcie i po skorzystaniu z naszych usług lub wizycie w naszej witrynie, wraz z datą i godziną;
 • Wyszukiwane słowa;
 • Udzielone zgody i upoważnienia
Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Zapobieganie nieuczciwemu lub nielegalnemu wykorzystania naszych usług i witryn
Wywiązanie się z obowiązków prawnych, rozstrzyganie sporów i egzekwowanie umów;
Wszelkie dane niezbędne do realizacji odpowiednich celów Prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) / środki bezpieczeństwa informatycznego i wywiązanie się z obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Ocena spełniania kryteriów określonych rodzajów ofert, produktów lub usług
 • Imię i nazwisko, tytuł i adres;
 • Dane do kontaktu osobistego (telefon, e-mail, faks itd.);
 • Nazwa, adres, dział, dane kontaktowe i inne informacje dotyczące (ewentualnie) reprezentowanej przez Państwa firmy i Państwa funkcja w firmie;
 • Numer VAT;
 • Informacje dotyczące profilu użytkownika;
 • Potwierdzenie statusu użytkownika prywatnego lub profesjonalnego;
 • Subskrypcje newsletterów, rejestracja w promocjach, korzystanie z ofert specjalnych itd.
 • Udzielone zgody, upoważnienia itd.;
Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Komunikowanie się z Państwem w innych sprawach (np. przesyłanie przypomnień, informacji technicznych, aktualizacji, alertów bezpieczeństwa, wiadomości w kwestiach technicznych i administracyjnych lub biuletynów dla klientów);
 • Adres e-mail
 • Kraj
 • Język
 • Data ostatniego kontaktu
 • Numer telefonu komórkowego
Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub
Prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania z naszych usług i witryn, którego nie można zrealizować w inny sposób. W związku z tym przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na prawnie uzasadnione interesy.
Zapewnienie Państwu informacji o produktach i usługach, które mogą Państwa zainteresować, za pośrednictwem poczty e-mail, telefonicznie lub pocztą tradycyjną.
 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Kraj
 • Język
 • Udzielenie zgody wraz z datą
 • Data ostatniego kontaktu
 • Numer telefonu
Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

8. Opcje ochrony prywatności i marketingowe

Staramy się o takie utrzymanie naszych usług i witryn, żeby chronić informacje przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem. Z tego względu po usunięciu przez Państwa informacji z naszych usług i witryny kopie informacji mogą nie zostać usunięte z naszych aktywnych serwerów natychmiastowo, zaś informacje z naszych systemów odpowiedzialnych za tworzenie kopii zapasowych mogą zostać usunięte dopiero po upływie określonego czasu zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa (zob. pkt 6).

Preferencje marketingowe można określić w dowolnym czasie z pomocą naszego działu obsługi klienta. Zamówienie informacji marketingowych proponowanych przez MAX EUROPE BV oznacza wyrażenie zgody na to, żeby dane podane w momencie rejestracji (np. adres e-mail) były zbierane, przetwarzane i wykorzystywane przez MAX EUROPE BV na potrzeby regularnej wysyłki pisemnych wiadomości elektronicznych z informacjami o firmie, produktach i usługach, np. wiadomości o nowych produktach lub usługach MAX EUROPE BV albo o kampaniach marketingowych MAX EUROPE BV (np. konkursach, rabatach i promocjach), informacji o zmianach w firmie lub zaproszeń do wypełnienia kwestionariusza dla klientów (dotyczącego np. poziomu satysfakcji lub wymagań klientów).

Zgodę na wykorzystanie adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego można zmienić lub zmodyfikować, pisząc na nasz adres: privacypolicy@max-europe.com.

9. Państwa prawa wynikające z RODO

Mogą Państwo w każdym momencie skontaktować się z nami pod adresem privacypolicy@max-europe.com, żeby skorzystać z poniższych praw przewidzianych w przepisach RODO:

 • Prawo dostępu
 • Prawo do sprostowania danych
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych

Dalsze informacje na temat tych praw znajdują się w witrynie UE.

W razie wycofania zgody na określoną czynność związaną z przetwarzaniem danych, MAX EUROPE BV zastrzega sobie prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych w zakresie, w jakim jest to wymagane lub dozwolone przez prawo, np. w celu zarządzania rezygnacją z subskrypcji lub zapisania odrębnego pliku cookie w celu przestrzegania Państwa ustawień dotyczących plików cookie.

10. Inne zabezpieczenia dotyczące Państwa danych osobowych

Spółka MAX EUROPE BV rozumie znaczenie bezpieczeństwa informacji i danych i pragnie, żeby Państwa doświadczenia podczas przeglądania naszych stron internetowych i zakupów u nas było jak najbezpieczniejsze. W celu ochrony Państwa danych osobowych wdrożyliśmy uzasadnione i najnowocześniejsze zabezpieczenia i środki ostrożności, w tym środki techniczne i organizacyjne zapobiegające nieupoważnionemu dostępowi, niewłaściwemu wykorzystaniu, zmianie, niezgodnemu z prawem lub przypadkowemu zniszczeniu i przypadkowej utracie, zarówno online, jak i offline.

Przykładowo:

 • podczas korzystania z naszej witryny dane wymieniane z Państwa przeglądarką są szyfrowane z wykorzystaniem technologii SSL (Secure Socket Layer). Oznacza to, że gdy korzystają Państwo z naszej witryny, dane osobowe podawane podczas rejestracji i logowania są szyfrowane, zanim zostaną przesłane przez Internet.
 • sprawdzamy integralność naszych procesów gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, w celu ochrony przed nieupoważnionym dostępem do systemów.
 • dostęp do Danych osobowych ograniczamy do grupy pracowników, wykonawców i przedstawicieli MAX EUROPE BV, którzy muszą je poznać, żeby je dla nas przetwarzać. Osoby zaangażowane są zobowiązane umownie do zachowania ścisłej poufności, a w razie naruszenia zobowiązań ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną ze zwolnieniem włącznie.

Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas istotne, ale należy pamiętać, że żadna metoda przesyłania danych przez Internet ani elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Staramy się korzystać z komercyjnie akceptowalnych środków ochrony Danych osobowych, jednak nie możemy zagwarantować ich bezwzględnego bezpieczeństwa.

11. Pliki cookie

W związku z naszymi usługami i naszą witryną stosujemy pliki cookie i podobne technologie. Dalsze informacje znajdują się w naszych zasadach stosowania plików cookie.

12. Łącza do innych witryn

Nasze usługi i witryny mogą zawierać łącza do innych potencjalnie interesujących usług, witryn i aplikacji; skorzystanie z tych łączy powoduje opuszczenie obszaru naszych usług. Odwiedzając takie inne usługi, witryny i aplikacje, należy zachować ostrożność i zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności mającym zastosowanie do danej aplikacji lub witryny. Spółka MAX EUROPE BV nie może ponosić i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za inne witryny, treść usług, witryn i aplikacji, ani za odnośne praktyki ochrony prywatności. Nie możemy też za nie ręczyć.

13. Zgodność i współpraca z organami regulacyjnymi

Nasza zgodność z Informacją o ochronie danych jest przedmiotem regularnych kontroli. Współpracujemy z odpowiednimi organami regulacyjnymi, m.in. miejscowymi organami ds. ochrony danych. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

14. Zmiany Informacji o ochronie danych

Informacja o ochronie danych podlega aktualizacjom. O zmianach zawiadamiamy na tej stronie, umieszczając tutaj nową wersję Informacji o ochronie danych. Prosimy o sprawdzanie od czasu do czasu niniejszej Informacji o ochronie danych, żeby upewnić się, czy nie mają Państwo zastrzeżeń do zmian, które być może będziemy musieli wprowadzić. Bez uzyskania Państwa wyraźnej zgody nie ograniczymy Państwa praw przewidzianych w niniejszej Informacji o ochronie danych.

Zawiadomienie o planowanym wejściu zmiany w życie przekażemy Państwu pocztą e-mail i/lub w wyraźnej informacji umieszczonej w Usłudze; zaktualizujemy także datę obowiązywania na początku niniejszej Informacji o ochronie danych.

15. Kontakt

W razie pytań dotyczących niniejszej Informacji o ochronie danych prosimy o kontakt:

Pocztą e-mail: privacypolicy@max-europe.com

Pocztą tradycyjną: MAX EUROPE BV., attn.: Privacy Office, Antennestraat 45, 1322AH, Almere, Holandia.