MAX EUROPE BV - Verklaring Gegevensbescherming

Ingangsdatum : Apr 01, 2020

De bescherming van uw persoonsgegevens is zeer belangrijk voor MAX EUROPE BV (‘ons’, ‘we’/‘wij’ of ‘onze’). Deze Verklaring Gegevensbescherming (de ‘Verklaring Gegevensbescherming’) streeft er derhalve naar u te informeren over de wijze waarop wij de persoonsgegevens verzamelen en verwerken die u ons verstrekt of aan ons openbaar maakt. Daarnaast treden wij op als gegevensverwerker wanneer we persoonsgegevens van u verwerken die we hebben ontvangen van of verkregen via derden. We verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving voor gegevensbescherming van de Europese Unie (‘EU’) en haar lidstaten, met name de algemene verordening gegevensbescherming nr. 2016/679 (de ‘AVG’).

We raden u aan deze Verklaring Gegevensbescherming aandachtig te lezen. Deze Verklaring Gegevensbescherming beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken als u onze diensten, website en de door ons geboden opties bezoekt resp. gebruikt. Tenzij anders vermeld is MAX EUROPE BV de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die wij verzamelen via de diensten, websites en apps waarop deze Verklaring Gegevensbescherming van toepassing is.

Ons kantooradres is MAX EUROPE BV, Antennestraat 45, 1322 AH Almere, Nederland.

De Autoriteit Persoonsgegevens is de voor ons bevoegde autoriteit voor de Europese Economische Ruimte. De Autoriteit Persoonsgegevens kan worden bereikt op het volgende adres:

Autoriteit Persoonsgegevens
PO Box 93374
2509 AJ DEN HAAG
Telefoon: (+31) - (0)70 - 888 85 00

Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit, die u via deze link kunt vinden.

Als u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot deze Verklaring Gegevensbescherming, neem dan contact met ons op via privacypolicy@max-europe.com.

1. Terminologie

De in deze Verklaring Gegevensbescherming gebruikte termen hebben de volgende betekenis:

Termen zoals 'we’, ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’ e.d. verwijzen naar MAX EUROPE BV.

Termen zoals ‘u’, ‘uw’ e.d. verwijzen naar u als natuurlijke persoon.

De term ‘persoonsgegevens’ omvat alle gegevens die zijn gerelateerd aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘betrokkene’), ongeacht of die gegevens door u werden ingevoerd, over u werden verzameld of anderszins werden verkregen. Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd op basis van een identificatiemiddel zoals, in ons geval, een naam, onderneming, identificatienummer van MAX EUROPE BV of andere technische online identificatiemiddelen.

2. Verantwoordelijkheid voor de behandeling van uw persoonsgegevens

De partij die verantwoordelijk is voor de verzameling, de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens is MAX EUROPE BV als de provider van de diensten en websites.

3. Toepasselijkheid

Deze Verklaring is van toepassing op alle diensten en websites van MAX EUROPE BV die naar dit document worden gelinkt. Deze Verklaring Gegevensbescherming is niet van toepassing op diensten die worden aangeboden door andere bedrijven of individuen, met inbegrip van producten of websites die u in zoekresultaten kunnen worden getoond, websites die diensten van MAX EUROPE BV kunnen bevatten of andere websites waar naartoe wordt gelinkt vanuit onze diensten.

Onze Verklaring Gegevensbescherming heeft geen betrekking op de informatiepraktijken van andere bedrijven of organisaties die onze diensten adverteren en die mogelijk cookies, pixeltags en andere technologieën gebruiken om relevante advertenties te laten zien en aan te bieden.

4. Soorten persoonsgegevens die wij verzamelen, verwerken en gebruiken

Persoonsgegevens die wij verzamelen, verwerken en gebruiken in verband met de diensten, websites en apps omvatten niet alleen gegevens die wij actief verzamelen tijdens uw interacties met ons, maar ook gegevens die u ons verstrekt via de klantenservice, op fysieke locaties of aan ons salesteam.

Betrokkene Loggegevens Apparaatgegevens Locatiegegevens en unieke identificatiemiddelen
Websitegebruiker
 • gebruikersvoorkeuren (bv. gewenste taalinstellingen)
 • Automatisch gecreëerde logbestanden met het oog op probleemoplossing en veiligheid (bv. om aanvallen van hackers af te weren)
 • logbestand voor crashrapporten; in uitzonderlijke gevallen, bv. wanneer zich storingen, fouten of beveiligingsincidenten hebben voorgedaan, kan door ons of onze geautoriseerde dienstverleners een handmatige analyse van de logbestanden worden uitgevoerd
 • datum en tijd van het verzoek
 • naam, URL en hoeveelheid gegevens die voor het aangevraagde document is doorgegeven
 • rapport dat meldt dat het ophalen is gelukt of, als dat niet zo is, aangeeft waarom het is mislukt
 • type en versie van het besturingssysteem van de computer van waaruit de aanvraag werd verstuurd (indien doorgegeven)
 • schermresolutie en kleurdiepte (indien doorgegeven)
 • type en versie van de gebruikte browser (indien doorgegeven)
 • taalinstelling en plug-ins die zijn geïnstalleerd op de gebruikte browser (indien doorgegeven)
 • cookies die uw browser eenduidig identificeren
 • IP-adres, besturingssysteem, browsertype, browserversie, browserconfiguratie
 • naam van de internetprovider en andere soorten informatie met betrekking tot computer en verbinding die relevant zijn voor het identificeren van het type apparaat waarmee u verbinding maakt met de website, teneinde gegevensuitwisseling met u en uw apparaat mogelijk te maken en u te verzekeren van een prettig gebruik van de diensten, websites en apps
 • URL en IP-adres van de website van waaruit u toegang zocht of werd doorgeleid naar onze website, met vermelding van datum en tijd
 • subpagina’s die u heeft bezocht tijdens uw bezoek aan onze website en links die u op de website heeft gevolgd, met vermelding van datum en tijd
 • bezochte subpagina’s met vermelding van datum, tijdstip en tijdsduur die op de pagina / op de apps werd doorgebracht
 • de volledige Uniform Resource Locator (URL) klikstroom naar, door en vanaf de website, met vermelding van datum en tijd
 • informatie betreffende gebeurtenissen op het apparaat zoals crashes, systeemactiviteit, hardware-instellingen, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van uw aanvraag en de verwijzings-URL
Bedrijfsinformatie
 • naam, adres, afdeling, contactgegevens en andere informatie betreffende een bedrijf dat u vertegenwoordigt en uw positie bij dat bedrijf
 • klantnummer
 • btw-nummer
 • leveringsadres
 • zakelijk e-mailadres
 • bestelnummer
 • zakelijk telefoonnummer
 • zakelijk mobiel telefoonnummer
 • onderneming
 • taal voor contacten
 • klantadviseur/contactpersoon
 • belang van klant
 • unit in de organisatie
 • deelname aan campagnes of evenementen
 • postcode
 • productgeschiedenis
 • regio
 • retourzendingen
 • bestelnummer
Persoonlijke enquêtes of klantenservice
 • naam
 • adres
 • e-mailadres

In de gevallen waarin wij daartoe wettelijk verplicht zijn, zullen wij uw toestemming vragen alvorens voor de bovengenoemde doeleinden uw persoonsgegevens te verzamelen, verwerken en gebruiken.

Evenzo zullen wij u informeren als wij uw persoonsgegevens willen gebruiken voor een nieuw of ander doel en vervolgens uitsluitend tot dat gebruik overgaan als dat volgens de toepasselijke wetgeving is vereist of toegestaan of u ermee heeft ingestemd.

Toegang tot uw persoonsgegevens is bij MAX EUROPE BV beperkt tot die personen die er kennis van moeten hebben om hun functie te kunnen uitvoeren. Voor bovengenoemde doeleinden zal slechts een beperkt aantal personen bij MAX EUROPE BV (bv. van de afdelingen sales, ondersteuning, juridische zaken, financiën, IT en boekhouding, evenals bepaalde managers met toegekende verantwoordelijkheid) toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

Als u contact opneemt met MAX EUROPE BV wordt uw communicatie geregistreerd zodat wij eventuele problemen beter kunnen oplossen. We kunnen het e-mailadres of telefoonnummer dat u heeft verstrekt gebruiken om u te informeren over onze diensten, bv. om u op de hoogte te stellen van aanstaande veranderingen of verbeteringen.

5. Het openbaar maken en delen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons niet verkocht, verhandeld of verhuurd.

Voor de in deze Verklaring Gegevensbescherming vermelde doeleinden worden uw persoonsgegevens door ons openbaar gemaakt aan, doorgegeven aan of anderszins gedeeld met andere entiteiten van de MAX EUROPE BV bedrijvengroep zoals hieronder uiteengezet of overeenkomstig uw instemming in een specifieke context (bv. in gevallen waarin u instemt met andere soorten gegevensdoorgifte in verband met uw aanmelding voor een specifieke dienst). In alle gevallen waarin wij persoonsgegevens delen, doen wij dat steeds met strikte inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

Wij delen persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties of personen buiten MAX EUROPE BV, tenzij een van de hieronder vermelde omstandigheden van toepassing is:

Toestemming:

wij delen persoonsgegevens met bedrijven, organisaties of personen buiten MAX EUROPE BV als u daarmee heeft ingestemd. Voor het delen van persoonsgegevens dienen wij te beschikken over via ‘opt-in’ verkregen toestemming.

Externe verwerking:

wij verstrekken persoonsgegevens aan onze externe dienstverleners met aan de betreffende verwerkingsdoeleinden gerelateerde instructies, om namens ons en op onze aanwijzing specifieke taken te verrichten. Externe dienstverleners hebben uitsluitend toegang tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun specifieke taken te verrichten en ook uitsluitend voor dat doel.

Wij zorgen dat elke externe dienstverlener op de hoogte is van en handelt overeenkomstig deze vereisten. Daarnaast zorgen we dat externe dienstverleners uw persoonsgegevens niet minder stringent beschermen dan is vereist ingevolge de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving en dat ze bovendien, op basis van onze instructies en in overeenstemming met onze Verklaring Gegevensbescherming en andere passende geheimhoudings- en beveiligingsmaatregelen, afdoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen.

Externe dienstverleners verlenen diensten als hosting, onderhoud, ondersteunende diensten, e-maildiensten, marketing, auditing, behandeling van uw bestellingen, betalingsverwerking, gegevensanalyses, klantenservice en het verrichten van klantonderzoek en tevredenheidsonderzoeken.

Wettelijke vereisten:

deze omvatten zonder enige beperking de gevallen waarin de wet of enig bindend bevel van een rechtbank, wethandhavingsorgaan of regelgever ons oplegt om persoonsgegevens te delen. Indien wij in een dergelijke context besluiten om persoonsgegevens openbaar te maken, zullen we tegelijkertijd manieren overwegen om de reikwijdte van de openbaarmaking te beperken, bijvoorbeeld door de verstrekte gegevens te bewerken.

6. Doorgifte van gegevens

Wij nemen maatregelen om te zorgen dat de gegevens die we uit hoofde van deze Verklaring Gegevensbescherming verzamelen, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen die hierin zijn opgenomen en met de wettelijke vereisten van de plaats waar de gegevens zich bevinden. Dergelijke doorgifte kan plaatsvinden om u klantenservice te verlenen, ten behoeve van de verwerking van uw gegevens door onze dienstverlener of om u op uw locatie van diensten te voorzien. Bij elke doorgifte zorgen wij voor toereikende bescherming van de doorgegeven gegevens, in het bijzonder door modelcontractbepalingen te implementeren zoals vastgelegd in de besluiten 2001/497/EG, 2002/16/EG, 2004/915/EG en 2010/87/EU van de Europese Commissie.

7. Doeleinden van verwerking van persoonsgegevens en bewaartermijn

Voor zover technisch mogelijk streeft MAX EUROPE BV er in al zijn diensten en websites naar om persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden beschreven in deze Verklaring en/of naargelang is vereist of toegestaan ingevolge toepasselijk recht.

De tabel hieronder toont een overzicht van de verwerkingsactiviteiten van de diensten en websites van MAX EUROPE BV, evenals het doel van de gegevensverzameling, de soort gegevens, de rechtsgrond en de toepasselijke bewaartermijnen.

Verwerkingsdoel(en) Soorten persoonsgegevens Rechtsgrond voor verwerking Bewaartermijn
Het verstrekken, onderhouden en verbeteren van onze diensten en websites
 • Gegevens gebruikersprofiel (t.w. voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres);
 • Gebruikersvoorkeuren (bv. gewenste taalinstellingen);
 • IP-adres, besturingssysteem, browsertype, browserversie, browserconfiguratie, naam van de internetprovider en andere soorten informatie met betrekking tot de computer en verbinding die relevant zijn voor het identificeren van het type apparaat, voor de verbinding met de diensten en/of website, voor het mogelijk maken van gegevensuitwisseling met u en uw apparaat en voor het verzekeren van een prettig gebruik van de diensten en/of websites;
 • Als u de mobiele versie van de diensten en/of websites gebruikt: informatie betreffende het besturingssysteem van uw mobiele apparaat, de gebruikte versie van de diensten, websites en apps, de naam van de internetprovider en andere soorten informatie betreffende het apparaat en de verbinding die relevant zijn voor het verbeteren van de mobiele diensten en/of websites, voor de verbinding met onze servers en voor het mogelijk maken van synchronisatiediensten;
 • URL en IP-adres van de website van waaruit u toegang zocht of werd doorgeleid naar onze diensten, websites en apps, met vermelding van datum en tijd;
 • Tijdens het gebruik van de diensten en/of websites bezochte subpagina’s en gebruikte functies, evenals vanuit de diensten en/of websites gevolgde links, met vermelding van datum en tijd;
 • De volledige Uniform Resource Locator (URL) klikstroom naar, door en vanuit de diensten en/of websites, met vermelding van datum en tijd;
 • Ingevoerde zoektermen;
 • Verleende toestemmingen en autorisaties
Gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, sub f van de AGV) / vereist voor de uitvoering van een contract (artikel 6, lid 1, sub b van de AVG) MAX EUROPE BV bewaart de verzamelde gegevens gedurende een onbepaalde periode voor het vervullen van de in deze Verklaring Gegevensbescherming opgenomen doelstellingen, waarna de verzamelde gegevens worden geanonimiseerd of verwijderd. Op verzoek worden bewaarde persoonsgegevens bijgewerkt en, indien nodig, opgeslagen of verwijderd.
Het verstrekken van klantondersteuning, om te kunnen reageren op uw vragen, opmerkingen en suggesties en om contact met u te kunnen opnemen als dat nodig is
 • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Gegevens betreffende het gebruikte apparaat (browsertype, IP-adres)
 • Datum en tijd van de contactaanvraag;
 • Inhoud van via het contactformulier verzonden communicatie
Toestemming (artikel 6, lid 1, sub a van de AVG) of
Gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, sub f van de AVG):

De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om te kunnen reageren op het betreffende verzoek van de websitegebruiker; dit is anders niet mogelijk. De verwerking is derhalve gebaseerd op een gerechtvaardigd belang.
Reclame en marktonderzoek, en om ons in staat te stellen om websitecontent aan te passen aan individuele voorkeuren
 • Gegevens gebruikersprofiel (t.w. voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres);
 • Gebruikersvoorkeuren (bv. gewenste taalinstellingen);
 • IP-adres, besturingssysteem, browsertype, browserversie, browserconfiguratie, naam van de internetprovider en andere soorten informatie met betrekking tot de computer en verbinding die relevant zijn voor het identificeren van het type apparaat, voor de verbinding met de diensten en/of website, voor het mogelijk maken van gegevensuitwisseling met u en uw apparaat en voor het verzekeren van een prettig gebruik van de diensten en/of websites;
 • Als u de mobiele versie van de diensten en/of websites gebruikt: informatie betreffende het besturingssysteem van uw mobiele apparaat, de gebruikte versie van de diensten, websites en apps, de naam van de internetprovider en andere soorten informatie betreffende het apparaat en de verbinding die relevant zijn voor het verbeteren van de mobiele diensten en/of websites, voor de verbinding met onze servers en voor het mogelijk maken van synchronisatiediensten;
 • URL en IP-adres van de website van waaruit u toegang zocht of werd doorgeleid naar onze diensten, websites en apps, met vermelding van datum en tijd;
 • Tijdens het gebruik van de diensten en/of websites bezochte subpagina’s en gebruikte functies, evenals vanuit de diensten en/of websites gevolgde links, met vermelding van datum en tijd;
 • De volledige Uniform Resource Locator (URL) klikstroom naar, door en vanuit de diensten en/of websites, met vermelding van datum en tijd;
 • Ingevoerde zoektermen;
 • Verleende toestemmingen en autorisaties
Toestemming (artikel 6, lid 1, sub a van de AVG)
Het voorkomen van onjuist of onwettig gebruik van onze diensten en websites

De naleving van wettelijke verplichtingen, geschillenbeslechting en uitvoering van onze overeenkomsten
Alle noodzakelijke gegevens om de relevante doeleinden te kunnen vervullen Gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, sub f van de AGV) / IT-beveiligingsmaatregel en naleving van een wettelijke verplichting (artikel 6, lid 1, sub c van de AVG)
Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor bepaalde soorten aanbiedingen, producten of diensten
 • Naam, titel en adres;
 • Persoonlijke contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres, fax e.d.);
 • Naam, adres, afdeling, contactgegevens en andere informatie betreffende een bedrijf dat u vertegenwoordigt (indien van toepassing) en uw positie bij dat bedrijf;
 • Btw-nummer;
 • Profielgegevens van de gebruiker;
 • Bevestiging van hoedanigheid van privé- of professionele gebruiker;
 • Inschrijving nieuwsbrief, aanmelding voor promoties, gebruik van speciale aanbiedingen e.d.;
 • Verleende toestemmingen, autorisaties e.d.
Toestemming (artikel 6, lid 1, sub a van de AVG)
Om met u te communiceren over andere zaken (bv. het versturen van herinneringen, technische kennisgevingen, updates, beveiligingswaarschuwingen, ondersteuning en administratieve berichten of servicebulletins)
 • E-mailadres
 • Land
 • Taal
 • Datum laatste contact
 • Mobiel telefoonnummer
Toestemming (artikel 6, lid 1, sub a van de AVG) of
Gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, sub f van de AVG):

De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor het gebruik van onze diensten en websites, dat anders niet mogelijk is. De verwerking is derhalve gebaseerd op een gerechtvaardigd belang.
Om u per e-mail, telefoon of gewone post informatie te verstrekken over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn
 • Naam
 • E-mailadres
 • Land
 • Taal
 • Status van de toestemming met datum
 • Datum laatste contact
 • Telefoonnummer
Toestemming (artikel 6, lid 1, sub a van de AVG)

8. Uw privacy- en marketingkeuzes

Wij streven ernaar onze diensten en websites zo te onderhouden dat gegevens worden beschermd tegen onbedoelde of opzettelijke vernietiging. In dat kader kan het gebeuren dat als u gegevens verwijdert van onze diensten en websites, wij wellicht niet onmiddellijk overgaan tot verwijdering van kopieën daarvan van onze actieve servers, maar gegevens pas na bepaalde tijd, in overeenstemming met toepasselijke wetgeving (zie punt 6), van onze back-upsystemen verwijderen.

U kunt te allen tijde uw marketingvoorkeuren instellen via onze klantenservice. Door u aan te melden voor door MAX EUROPE BV aangeboden marketinginformatie gaat u ermee akkoord dat de gegevens die u bij inschrijving verstrekt (zoals uw e-mailadres) door MAX EUROPE BV kunnen worden verzameld, verwerkt en gebruikt voor regelmatige verzending van schriftelijke elektronische berichten betreffende bedrijfs-, product- en servicegerelateerde informatie, zoals nieuws over nieuwe producten van MAX EUROPE BV, de diensten van MAX EUROPE BV of marketingcampagnes van MAX EUROPE BV (bv. wedstrijden, kortingen, promoties), over veranderingen binnen de onderneming, of om u uit te nodigen deel te nemen aan klantenenquêtes (bv. betreffende klanttevredenheid of klantbehoeften).

U kunt uw toestemming voor ons gebruik van uw e-mailadres of mobiele telefoonnummer wijzigen en aanpassen door contact met ons op te nemen via privacypolicy@max-europe.com.

9. Uw rechten ingevolge de AVG

U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen via privacypolicy@max-europe.com om de onderstaande rechten ingevolge de AVG uit te oefenen:

 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie
 • Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’)
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Raadpleeg de website van de EU voor meer informatie over deze rechten.

Als u uw toestemming voor een verwerkingsactiviteit intrekt, behoudt MAX EUROPE BV zich het recht voor om uw persoonsgegevens te blijven verwerken en gebruiken voor zover dat nodig is of bij de wet is toegestaan, bv. om uw afmelding in de administratie te verwerken of om een cookie-overlay te plaatsen om aan uw cookie-instellingen te voldoen.

10. Overige bescherming van uw persoonsgegevens

MAX EUROPE BV begrijpt het belang van beveiliging van informatie en gegevens en we willen dat uw browse- en aankoopervaring bij ons zo veilig mogelijk is. Ter bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij redelijke en moderne beveiligingsmechanismen en voorzorgsmaatregelen geïmplementeerd, waaronder technische en organisatorische maatregelen tegen onbevoegde toegang tot en onjuist gebruik, wijziging, onwettige of onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van gegevens, zowel in online- als offlineverband.

Voorbeelden:

 • Als u onze website gebruikt, is de communicatie met uw browser versleuteld door middel van SSL-technologie (Secure Socket Layer). Dit houdt in dat als u onze website gebruikt, de persoonsgegevens die u doorgeeft tijdens registratie- en inlogprocedures worden versleuteld voordat ze via het internet worden verzonden.
 • Wij toetsen regelmatig de integriteit van onze procedure voor het verzamelen van gegevens en onze opslag- en verwerkingspraktijken, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, om onbevoegde toegang tot systemen tegen te gaan.
 • Wij beperken de toegang tot persoonsgegevens tot de medewerkers, opdrachtnemers en agenten van MAX EUROPE BV die daar kennis van moeten hebben (‘need to know’) om ze voor ons te verwerken. De betrokken partijen hebben een strikte, contractuele geheimhoudingsverplichting en kunnen worden bestraft of ontslagen als ze die verplichting niet nakomen.

De beveiliging van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar tegelijkertijd wijzen we erop dat geen enkele transmissiemethode via internet of elektronische opslagmethode 100% veilig is. Hoewel we trachten commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de absolute beveiliging daarvan niet garanderen.

11. Cookies

In verband met onze diensten en websites maken wij gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie.

12. Links naar andere websites

Onze diensten en websites kunnen links bevatten naar andere diensten, websites en apps die interessant kunnen zijn. Zodra u deze links gebruikt, verlaat u ons dienstengebied. U dient bij het bezoeken van dergelijke andere diensten, websites en apps steeds de nodige voorzichtigheid te betrachten en de privacyverklaring van de betreffende app of website te lezen. MAX EUROPE BV kan en zal geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dergelijke andere websites, voor de inhoud van dergelijke diensten, websites of apps of de bijbehorende privacypraktijken en wij onderschrijven deze evenmin.

13. Naleving en samenwerking met de regelgevende autoriteiten

Wij toetsen regelmatig onze naleving van onze Verklaring Gegevensbescherming. Wij werken samen met de passende regelgevende autoriteiten, waaronder lokale gegevensbeschermingsautoriteiten. U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

14. Wijzigingen in deze Verklaring Gegevensbescherming

Onze Verklaring Gegevensbescherming kan van tijd tot tijd door ons worden gewijzigd. Wij stellen u op de hoogte van wijzigingen door de nieuwe Verklaring Gegevensbescherming op deze pagina te plaatsen. Wij raden u aan deze Verklaring Gegevensbescherming regelmatig te checken om er zeker van te zijn dat u zich kunt vinden in eventueel door ons aangebrachte wijzigingen. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij uw rechten ingevolge deze Verklaring Gegevensbescherming nimmer beperken.

We informeren u via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op onze dienst alvorens de wijziging van kracht wordt en passen de ‘ingangsdatum’ aan het begin van deze Verklaring Gegevensbescherming aan.

15. Contact opnemen

Als u vragen heeft over deze Verklaring Gegevensbescherming, neem dan contact met ons op:

via e-mail: privacypolicy@max-europe.com

Postadres: MAX EUROPE BV, t.a.v.: Privacy Office, Antennestraat 45, 1322 AH, Almere, Nederland